LAKSHMI NARASIMHA SWAMY ASHTOTHRAM IN TELUGU PDF

Source: UnKnown Source. Stotram Type: Sahasra Namavali Lakshmi Narasimha Sahasranamavali In Telugu: Source 1: | PDF Link|. Different varities of names of Lord Narasimha can be called in the hindu religion. Lord Narasimha is worshipped in various forms such as Ugra-Narasimha, Yoga-Narasimha and Lakshmi-Narasimha. . Shri Lakshminarasimha Stotram.

Author: Jujinn Bracage
Country: Togo
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 4 August 2005
Pages: 480
PDF File Size: 3.37 Mb
ePub File Size: 3.26 Mb
ISBN: 858-2-94254-413-9
Downloads: 93626
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akizil

Lord Lakshminarasimha Names – names of Lord Lakshminarasimha with Meanings

COMthe premier online community since for the Indian immigrant community provides a range of resourceful services for immigrants and visitors in America.

Lord Lakshminarasimha Names Lord Narasimha is an incarnation of Lord Vishnu to save his devotee Prahalada from the clutches of his demon father Hiranyakashipu.

The birth of Lord Narasimha is celebrated with faith and joy on the fourteenth lakshji of bright half month of Vaishakha. There are innumerable temples throughout the world where Lord Narasimha is worshipped in various forms such as Ugra-Narasimha, Yoga-Narasimha and Lakshmi-Narasimha. Also many worship Lord Narasimha as kuladevata family Deity and Ishta devata chosen Deity of the heart.

  CACING DAN KOTORAN KESAYANGANNYA PDF

Shri Lakshminarasimha Maha Mantras.

Om ugram veeram maha vishnum jwalantam sarvatomukham, narasimham bheeshanam bhadram mrityor mrityum namamyahum. Vrattotphulla vishalaksham vipakshkshaya dikshitam, ninadatrasta vishwandam vishnum ugram namamyahum.

Sarvairavadyatam praptam sabalougham ditehastutam, nakhagraihe shakalichakre yastam veeram namamyahum. Padavishtabdha patalam mordha vishtha trivishthapam, bhuja pravishthashthadisham mahavishnum namamyahum.

Jyotimshyakrendu nakshatra jwalanadeetyanukramat, jwalanti tejasa yasha tam jwalantam namamyahum. Sarvendriyairapi vina sarvam sarvatra sarvada, Yo janati namamyadhyam tamaham sarvatomukham.

Naravat simha vachaiva yasya roopam mahatmanaha, mahasatham mahadamshtram tam nrasimham namamyaham. Yannamasmaranat bheetah narasimmha vetala rakshasaha, rogadyashcha pranashyanti bheeshanam tam namamyahum.

Sarvopi yam samashritya sakalam bhadramashnute, shriya cha bhadraya jushto yastam bhadram namamyahum. Sakshaat swakale sampraptam mrityum shatrugananvitam, bhaktanam nashayed yastu mrityu mrityum namamyaham. Namasakaratmakam yasmai vidhayatmanivedamanam, tathva dukhokhilan kaman ashnushetam namamyahum.

Dasabhutah svatassarve hyatamanaha paramatmanah, athoh mapitedasa iti matwa namamyaham. Shankarenadarat proktam padaznam tatvanirnayam, trisandhyam yaha pathet nityam tasya shree vidya aayushcha vardhate. Devata karya sidhyartham, sabhasthambha samudbhavam, Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. Lakshmya i vamangam, bhakthanaam vara dayakam, Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye.

Tag: Lakshmi Narasimha Ashtottara Sata Namavali in Telugu

Aantramaladaram, sankha chakrabja aayudarinim, Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. Smaranath sarva papagnam, khadruja visha nasanam, Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. Simhanadenamahatha, digdanthi bhayanasanam, Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. Prahlada varadam, srisam, daithyeswara vidharanam, Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye.

  EL DISCURSO FUNEBRE DE PERICLES PDF

Lord Lakshminarasimha Names

Kroora grahaih peedithanam bhakthanam abhaya pradham, Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. Veda vedantha yajnesam, brahma rudradhi vandhitham, Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye.

Ya idam pathathe nithyam, runa mochana samjnitham Anrni jayathe sadyo, danam sigramavapnuyath.

All rights reserved worldwide. Obeisances to that divine lashmi Who although one, he appears as the many mantrika formulas. Obeisances to him who is the performer of moonlike or great deeds, or who performs deeds that eclipse all others. Obeisances unto the man-lion Form together with the supreme goddess of fortune srimati Laksmi-devi.